Otvorenosť a dlhodobý záujem

Holding je dlhodobo angažovaný v oblasti developmentu, správy nehnuteľností, aplikovaného výskumu v nanotechnológiách, službách a finančných službách. Ako univerzálna a nezávislá investičná skupina sústreďujeme svoje aktivity na región Strednej Európy. V oblasti developmentu zvyšujeme svoju angažovanosť v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónoch Slovenska a vytvárame projekty, ktoré zásadne kultivujú infraštruktúru a zvyšujú kvalitu života.


Predstavenstvo

Ľubomír Balog je od roku 1996 predsedom predstavenstva spoločnosti a od jej založenia je iniciátorom kľúčových podnikateľských projektov skupiny v sektore finančných služieb. Od roku 2001 zodpovedá v skupine za oblasť vlastných finančných služieb, investičnú výstavbu a development polyfunkčných nehnuteľností. Ľubomír Balog študoval informatiku a má na slovenskom trhu finančných služieb viac ako 15 ročné skúsenosti. Je precíznym analytikom spájajúcim jednotlivé aktivity skupiny do synergického a sústredeného celku.


Ing. Karol Ruman je podpredsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom vybraných spoločností v skupine, rozhodujúcou osobnosťou holdingu pri identifikácii nových príležitostí, finančnej analýze projektov a akcelerátorom strategických aktivít skupiny. V polovici 90. rokov inicioval vznik prvých investičných fondov a prostredníctvom ďalších spoločností sa aktívne podieľal na dokončení procesu privatizácie vo viacerých sektoroch slovenského hospodárstva. Karol Ruman absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, hovorí česky, anglicky a rusky. Od roku 1996 stál pri zrode niekoľkých desiatok spoločnosti skupiny aj mimo nej.


Jaroslav Fuchs je členom predstavenstva od roku 1999 a od roku 2001 konateľom strategickej spoločnosti skupiny LBG - spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pred vstupom do predstavenstva holdingu získaval skúsenosti na riaditeľských postoch v dcérskych organizáciách holdingu a pri vedení hlavných servisných procesov nových organizácií holdingu. Podieľal sa na akvizícii, rozvoji a správe licencovaných maklérskych spoločností plniacich rolu obchodníkov s cennými papiermi holdingu a rozvíjal obchodné projekty vybraných investičných fondov. Vďaka 15 rokom skúseností s vedením servisných organizácií a orientácii na detail je neoceniteľným prínosom pre holding pokiaľ ide o konsolidáciu, optimalizáciu a stabilizáciu strategických spoločností holdingu.Výkonný management

Ing. Jaroslav Packa – výkonný riaditeľ holdingu
Po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobil 13 rokov v najefektívnejšej slovenskej banke Tatra banke (RZB Group), z toho 5 rokov ako viceprezident v oblasti retailových a korporátnych úverov. Je zakladateľom medzibankového úverového registra pre fyzické osoby a právnické osoby a zároveň pôsobil ako konateľ viacerých bankových spoločností, čím nadobudol rozsiahlu znalosť bankového trhu v krajinách strednej a východnej Európy. V roku 2007 zmenil pôsobisko a nastúpil do holdingu LBG ako jeho výkonný riaditeľ. V skupine zodpovedá za stratégiu, rozvoj holdingu a jeho vzťahy s najvýznamnejšími investičnými partnermi, bankami, ministerstvami a štátnymi regulačnými autoritami. V posledných rokoch sa v pozícii predsedu dozornej rady úspešne podieľal na založení, výstavbe a prevádzke 31 fotovoltaických elektrární v SR a súčasne na M&A transakcii prevodu 30% podielu spoločnosti Samsung C&T. Úspešne reštrukturalizoval portfólio úverov v bankách, ktoré holding nadobudol v oblasti hotelierstva, energetiky a stavebného priemyslu, podieľal sa na akcelerácii rozsiahleho programu recyklácií syntetického textilu v sektore automobilového priemyslu a vďaka zázemiu bankára pripravuje pri väčšine projektov proces financovania nových akvizícii v rôznych odvetviach. (2013 Výživa, Média, Meracia regulačná technika a metrológia). Jaroslav Packa aktívne rozvíja strategické aliancie s G4 investičnou skupinou pri vybraných projektoch, do ktorých vstupuje LBG v roli strategického partnera. Jaroslav Packa ovláda anglický, nemecký, chorvátsky, český a ruský jazyk.